Disclaimer

De Stivako- Educatie website en alle onderdelen daarvan, met uitzondering van bepaalde (hyper) links, zijn eigendom van Stichting Stivako. Het is niet toegestaan ​​om deze website of gedeelten daarvan openbaar te maken, te kopiëren of op te slaan zonder uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van Stivako Educatie. Door deze website te gebruiken stemt u in met deze disclaimer.

Stivako Educatie levert een inspanning zodat de informatie op deze website zorgvuldig, juist, nauwkeurig en bijgewerkt is. Desondanks is het mogelijk dat informatie die op deze website onvolledig en / of onjuist is. Aan de informatie op deze website kunnen daarom uitdrukkelijk geen rechten worden ontleend. Ondanks deze inspanningen kunnen onjuistheden zich voordoen in de ter beschikking gestelde informatie. Indien de verstrekte informatie onjuistheden zou bevatten, zal Stivako Educatie de inspanning leveren om dit zo snel mogelijk recht te zetten. Stivako Educatie kan evenwel niet aansprakelijk worden gesteld voor rechtstreekse of onrechtstreekse schade die onstaat uit het gebruik van de informatie op deze site. Indien u onjuistheden zou vaststellen in de informatie die via de site ter beschikking wordt gesteld, kan u de beheerder van de site contacteren.

De Stivako Educatie aanvaardt geen aansprakelijkheid voor het functioneren van deze website. Stivako Educatie aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor fouten en omissies op de Stivako-Educatie website opgenomen informatie en tarieven.

De informatie op deze site wordt regelmatig aangevuld en / of aangepast. Stivako Educatie behoudt zich het recht voor om eventuele wijzigingen met onmiddellijke ingang en zonder enige kennisgeving door te voeren.

Bepaalde (hypertext) links in deze site leiden naar websites buiten het domein van https://www.stivako.nl. Deze links zijn geen eigendom van Stivako Educatie en wanneer deze links geactiveerd worden, verlaat men de website van Stivako Educatie . Stivako Educatie aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor de inhoud van deze websites.

Stivako Educatie  sluit alle aansprakelijkheid uit voor enigerlei directe of indirecte schade, van welke aard dan wat dan ook die voortvloeit uit of in enig opzicht verband houdt met deze website. © 2015 Stichting Stivako.